Политика конфиденциальности

Calendar icon
Время работы
П 09:00 - 18:00
В 09:00 - 18:00
С 09:00 - 18:00
Ч 09:00 - 18:00
П 09:00 - 16:00
С Закрыто
В Закрыто

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai
nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu
atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes
nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “ Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika ”, reģ.Nr. 40003522288,
jur.adrese. Rīga, Stabu iela 52A – 3, LV-1011 (turpmāk arī – Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika)
2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.
aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3. Kas ir Privātuma politika?
Privātuma politika ir saikne starp Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika un fizisku personu (turpmāk arī –
Lietotājs), kura sazinās ar Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika un/vai lieto Matules un Melkas ginekoloģijas
privātklīnika mājaslapu un/vai sniegtos pakalpojumus.
Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj
Lietotājam saprast, kāda informācija tiek iegūta, kad Lietotājs iesūta Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika
savus datus vai Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika tos iegūst savā īpašumā citos veidos, kādēļ Matules un
Melkas ginekoloģijas privātklīnika ievāc šos datus un kā tie tiks izmantoti.
Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika vāc, apstrādā,
glabā, dzēš un aizsargā Lietotāja personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi,
godprātīgi un Lietotājam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas
datu apstrādi un Lietotājam sniegto pakalpojumu.
Ja Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas Matules un
Melkas ginekoloģijas privātklīnika mājaslapā.
Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu
esošus pakalpojumus, Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus
datus.
4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?
Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai: • piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus, pārraudzītu
darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai
neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā; • lai apstrādātu jebkurus
Lietotāja informācijas pieprasījumus; • lai izpildītu Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika normatīvajos
dokumentos norādītos pienākumus; • lai sniegtu Lietotājam atbalsta pakalpojumus; • lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un
analīzi; • lai sniegtu Lietotājam informāciju par Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika piedāvājumiem,
produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir piekritis.
5. Kādus Lietotāja datus apstrādā Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika?
Vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
Bankas dati, ja tādi sniegti;
Dati, kurus Klients pats paziņo Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika;
Lietotāja IP adreses informācija;
Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);
U.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.
Šī informācija tiek turēta Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.
Kad Lietotājs saskaras ar Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika pakalpojumiem, Matules un Melkas
ginekoloģijas privātklīnika serveri uztur unikālu darbības žurnālu Lietotāja drošībai, kas glabā noteiktu administratīvu un
datu plūsmas informāciju, tai skaitā: • IP adreses; • piekļuves laikus; • piekļuves datumus; • lapas, kas iepriekš
apmeklētas; • izmantojamā valoda; • programmatūras kļūdu atskaite pēc izmantojamās pārlūka programmas. Šī
informācija ir svarīga, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti.
Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.

Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda
nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu
aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.
6. Kādus līdzekļus Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika izmanto datu ievākšanai un apstrādei?
Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus,
kurus Lietotājs norāda, izmantojot pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. Matules un
Melkas ginekoloģijas privātklīnika arī var saņemt personīgo informāciju no citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē.
Tāpat arī Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika var piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai
nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika ir pieejama
informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-komercijas pakalpojumu
sniedzējiem, ievērojot visas privātuma politikas normas.
7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?
Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats
dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā
mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt).
Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Matules
un Melkas ginekoloģijas privātklīnika apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam
saistoša, ja tā tiek sniegta tieši un nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto
piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika . Pieteiktās izmaiņas
stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu
pirms atsaukuma.
Pakalpojuma sniegšana – lai Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus
pakalpojumus, Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek
savākti no Lietotāja Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika mājaslapā.
Leģitīmas intereses – ievērojot Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu
pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Lietotājam, Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika ir tiesības
apstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Privātuma politikā
norādītājiem nolūkiem. Par Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas
datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Matules un Melkas
ginekoloģijas privātklīnika pakalpojumu piedāvājumi.
Juridisko pienākumu izpilde – Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai
izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi
Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos.
9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu
mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni,
kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās
apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski
identificētu.
Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa
servera iepriekšminētajiem mērķiem, sekojot Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu,
Lietotājs piekrīt Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju, kas
tiek pārsūtīta uz Lietotāja datora cietā diska. Tie palīdz Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika uzlabot mājaslapu
un nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu.
Iegūtos datus izmanto Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst
anonīmus datus un tie netiek sasaistīti ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību
apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV un ES privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631

Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības
veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes
iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku).
Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.
10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums
Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem
apstākļiem: a) kamēr Lietotājs izmanto pakalpojumu; b) personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas
Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; c) cik tas ir nepieciešams Matules un Melkas ginekoloģijas
privātklīnika leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai; d) kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu
apstrādei.
11. Kādi ir drošības nosacījumi?
Izmantojot Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika pakalpojumus vai sazinoties ar Matules un Melkas
ginekoloģijas privātklīnika , Lietotājs piekrīt Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika pakalpojumu sniegšanas
noteikumiem un nosacījumiem.
Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai
aizsargātu Lietotāja personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.
Lai to nodrošinātu, Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un
organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Matules un Melkas
ginekoloģijas privātklīnika vārdā un uzdevumā apstrādā Lietotāja personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri
(personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Lietotāja personas datu apstrāde notiktu atbilstoši
Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav
atļauts apstrādāt Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika rīcībā esošos personas datus saviem nolūkiem.
Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem
un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika , piemēram, Lietotājs
pats izpaudis savus personas datus trešajām personām.
Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika paziņos par to
Lietotājam.
Tāpat Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai
iespējamiem incidentiem bez nepamatotas kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par
datu/informācijas drošības pārkāpumu ziņo iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie
normatīvie akti un/vai Eiropas Savienības likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu Matules un Melkas
ginekoloģijas privātklīnika spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku
fizisku personu tiesībām un brīvībām.
Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu
bāzē, daļu no datiem šifrējot, kuru savienojums ir aizsargāts.
13. Kādas ir Lietotāja tiesības?
Vērsties pie Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika , lai saņemtu Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika
rīcībā esošo personas datu kopiju.
Labot visus Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika rīcībā esošos personas datus par sevi,
Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Matules
un Melkas ginekoloģijas privātklīnika ir saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. Matules un Melkas ginekoloģijas
privātklīnika nesniegs Lietotājam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas
darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem
tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
Vērsties pie Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts
inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.
Saziņā ar Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika iespējams izmantot e-pastu klinika@ginekologi.lv

Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā
Politikā, jāvēršas Matules un Melkas ginekoloģijas privātklīnika (67299896 un klinika@ginekologi.lv)

phone icon